Veel gestelde vragen

Moet ik mijn kind aanmelden?

Als u uw kind niet aanmeldt, kunt u het pas vanaf donderdag 23 mei 2024 inschrijven voor schooljaar 2024-2025 in een kleuter- of lagere school. Op dit moment zullen in de meerderheid van de scholen geen vrije plaatsen meer zijn.

Voor welke scholen kan ik mijn kind aanmelden?

Alle kleuter- en lagere scholen uit Meise doen mee. U vindt het overzicht van alle scholen op deze website. Wij raden u aan uw kind aan te melden voor minimum 4 scholen. Door meer dan één school op te geven vergroot u de kans dat uw kind een plaats heeft.

Kan ik mijn kind voor verschillende scholen aanmelden?

Jazeker, we raden u zelfs aan om minstens 4 scholen van voorkeur op te geven!

Geef ik een rangorde aan de scholen die ik verkies?

Zet de scholen in volgorde van uw voorkeur. Het systeem tracht u een plaats toe te kennen in de school met uw grootste voorkeur. Wanneer u een plaats toegewezen krijgt, betekent dit dat u geen recht meer heeft op een plaats in een school die lager gerangschikt staat. Wanneer u een bericht van niet-gunstige rangschikking hebt ontvangen voor een hoger geplaatste school, blijft uw kind op de wachtlijst staan van deze school. Als er in die school plaats vrij komt, dan kan het zijn dat u uw kind toch nog in die school kan inschrijven. De school neemt daarvoor contact met u op.

Is het tijdstip waarop ik mijn kind aanmeld van belang?

Neen. Het tijdstip waarop u uw kind aanmeldt, is niet van belang om de rangschikking te bepalen. U kunt dus zonder tijdsdruk de volledige aanmeldingsperiode benutten om uw kind aan te melden.

Welke gegevens heb ik nodig om mijn kind aan te melden?

U heeft het rijksregisternummer van uw kind nodig om het aan te melden. Het rijksregisternummer start met de geboortedatum van uw kind en kan u terugvinden op een kids ID (achteraan) of op een klevertje van de mutualiteit van uw kind. Soms wordt dit nummer ook vermeld in het boekje van Kind en Gezin waarmee u naar het consultatiebureau gaat. U kan ook terecht op het administratief centrum van uw woonplaats voor een bewijs van gezinssamenstelling en vraag of men het rijksregisternummer van uw kind erop kan vermelden alsook indien u niet over een rijksregisternummer beschikt. 

Kan mijn kind toegewezen worden aan een school die ik niet heb gekozen?

Neen, uw kind kan enkel toegewezen worden aan één van de scholen waarvoor u hebt aangemeld.

Hoeveel vrije plaatsen zijn er?

Het aantal vrije plaatsen wordt bekendgemaakt op de webpagina meise.aanmelden.in

 Hoe worden de vrije plaatsen verdeeld?

De beschikbare plaatsen worden verdeeld op basis van drie ordeningscriteria:

 • Voorkeur: Elke ouder geeft best vier scholen van voorkeur op. Op basis van deze voorkeur bekijkt het systeem of elke ouder de school van zijn voorkeur toegewezen kan krijgen.
 • Afstand: Als er te veel ouders kiezen voor eenzelfde school, zal het systeem plaatsen toewijzen op basis van voorkeur en afstand. De afstand is hierbij de wandelafstand van de domicilie van het kind tot aan de school. Leerlingen gedomicilieerd in dezelfde gemeente als de school of vestigingsplaats krijgen voorrang bij een eerste schoolkeuze. 
 • Toeval: Wanneer zowel de eigen voorkeur als de afstand van het domicilieadres geen doorslag kunnen bieden, zal het systeem op basis van toeval de plaatsen toewijzen.

De software wijst plaatsen toe op basis van voorkeur en wandelafstand van het kind tot de school. Hoe gaat dit precies in zijn werk?

 • Eerst worden de voorrangsgroepen (broers/zussen en kinderen van personeel ) toegewezen aan de verschillende scholen. Wanneer er onvoldoende plaatsen zijn om deze kinderen een plaats toe te wijzen in een bepaalde school, zal het afstandscriterium in rekening worden gebracht.
 • Vervolgens wordt per school een lijst opgesteld van alle kinderen die deze school als 1ste keuze opgaven. Deze lijsten worden gerangschikt op basis van afstand.
 • Als het systeem uw kind een plaats kan toekennen in een bepaalde school, dan verwijdert het de naam van uw kind uit alle lijsten van scholen met een lagere voorkeur. Voor de school waarvoor u een plaats kan worden toegewezen, ontvangt u een ‘ticket voor inschrijving in de school”.
 • Het systeem bewaart de naam van uw kind in de lijsten van scholen met een hogere voorkeur. Voor deze scholen zal u een bericht van niet gunstige rangschikking ontvangen. 

Hoe wordt de afstand berekend?

De afstand wordt berekend via Google Maps en bij ex-aequo verfijnd met behulp van GIS-coördinaten. We maken gebruik van de optie ‘wandelafstand’ binnen Google Maps om de afstand te bepalen tussen de coördinaten van het domicilie-adres van de leerling en de coördinaten van het officiële adres van de vestigingsplaats van de school. De correcte inschatting van het adres (coördinaten) wordt door de beheerders gecontroleerd met behulp van het CRAB (Centraal Referentieadressenbestand). Bij betwisting oordeelt de disfunctiecommissie.

Welk adres geef ik op?

Het domicilie-adres van het kind.

Op het ogenblik van de aanmelding wordt een koppeling gemaakt tussen het rijksregisternummer van het kind en het opgegeven adres. Het kind moet aangemeld worden op het adres waarop het gedomicilieerd is volgens het rijksregister. Hierop zal controle uitgevoerd worden.

Wanneer je met een officieel document kan aantonen dat je in het betrokken schooljaar op een ander adres zal wonen, kan de ombudsdienst de toelating geven om dit andere adres als referentieadres te gebruiken. Een officieel document is bv. een huurcontract of bouwvergunning. De aankoop van een bouwgrond in de buurt van een school geldt niet als toekomstig adres als daar geen concrete bouwbedrijvigheid aan gekoppeld wordt. Het begin van de bouwbedrijvigheid dien je te bewijzen door een kopie voor te leggen van het document “melding van aanvang van de werken”, afgeleverd door de dienst ruimtelijke ordening en door jou ondertekend. Alle bewijzen dienen doorgemaild te worden naar ikganaarschool@meise.be voor het einde van de aanmeldingsperiode. 

Indien het domicilie-adres van het kind zich niet in Meise bevindt, maar u als ouder tewerkgesteld bent in Meise, mag u de ombudsdienst hiervan op de hoogte brengen. Dit wordt enkel in achting genomen mits het afleveren van een tewerkstellingsattest. 

Bij betwisting/onduidelijkheid oordeelt de ombudsdienst bij unanimiteit.

Hoe wijzig ik mijn gegevens in het aanmeldingssysteem?

Neem contact op met de beheerder van het aanmeldingssysteem via ikganaarschool@meise.be.

Wat is een ticket voor inschrijving?

Op uw “ticket voor inschrijving” staat vermeld in welke school u zal kunnen inschrijven tijdens de inschrijvingsperiode. Met het ticket bent u zeker van een plaats voor uw kind in de betrokken school. Indien u uw kind echter niet inschrijft tijdens de inschrijvingsperiode, vervalt uw ticket of reservatie voor de school. Het is dus zeker aan te raden tijdig een afspraak te maken met de school.

Wat is een bericht van niet-gunstige rangschikking?

Dit betekent dat er voor uw kind voor die school op dat ogenblik geen plaats is. U staat wel op de wachtlijst van die school.

Hoe lang is de plaats van mijn kind op de wachtlijst geldig?

De plaats is geldig tot de 5de schooldag van oktober van het schooljaar 2024-2025. Tot dan zijn de scholen verplicht om bij het vrijkomen van plaatsen de volgorde van de wachtlijst te volgen.

Voor kinderen geboren in 2022, wordt deze volgorde voor inschrijvingen voor het schooljaar 2024 -2025 gerespecteerd tot en met 30 juni 2025.

Kinderen geboren in 2021 die nog op een wachtlijst staan die geldt tot en met 30 juni 2024, moeten opnieuw aanmelden voor het schooljaar 2024-2025.

 

Wat als ik vind dat mijn weigering onterecht was?

U kan terecht bij de beheerder van het systeem via ikganaarschool@meise.be. De beheerder zal uw klacht voorleggen aan de ombudsdienst. Indien u nog steeds vindt dat uw weigering onterecht was, dan kan u zich wenden tot de Commissie Leerlingenrechten. Voor de coördinaten van deze commissie wordt verwezen naar de website www.ond.vlaanderen.be/leerlingenrechtencommissie

 

Wat als ik geen computer of internet heb?

Neem dan contact op met een school of één van de onderstaande organisaties. Zij zullen u zeker verder helpen

 • OCMW - Sociale dienst
  • Tramlaan 8, 1861 Meise

Hoe is de ombudsdienst samengesteld?

De ombudsdienst bestaat uit één vertegenwoordiger aangeduid door elk van de vier deelnemende schoolbesturen (vrij katholiek, montessorionderwijs, gemeenschapsonderwijs, gemeentelijk onderwijs), een ouder uit de ouderraad en onder voorzitterschap van een personeelslid van het gemeentebestuur.  

Wat zijn de taken van de ombudsdienst tijdens de aanmeldingsperioden?

 • Het doel van de ombudsdienst is het filteren van materiële fouten en het bespreekbaar maken van uitzonderlijke aanmeldingssituaties.
 • Indien, ondanks de beveiliging door het systeem, toch een aanmelding zou gebeuren die formeel verkeerd of onvolledig is, wordt deze behandeld door de ombudsdienst.
 • De ombudsdienst zal oordelen bij betwisting over de correcte inschatting van het adres (coördinaten).
 • In de gevallen waarin men met een officieel document kan aantonen dat men ten laatste tegen 30 juni 2024 op een ander adres dan het huidige domicilie-adres zal wonen kan de ombudsdienst de toelating geven om dit andere adres als referentieadres te gebruiken. Het officieel document is bv. een huurcontract of bouwvergunning. De aankoop van een bouwgrond in de buurt van een school geldt dus niet als toekomstig adres als daar geen concrete bouwbedrijvigheid aan gekoppeld wordt.

Wat zijn de taken van de ombudsdienst na de aanmeldingsperioden?

 • De rangordening en toewijzing worden toegelicht door de beheerders. Eventuele problemen worden behandeld in een hieraan gekoppelde bijeenkomst van de ombudsdienst.
 • De controle op de objectieve juistheid van de gegevens (adresgegevens, het al dan niet beantwoorden aan de indicatoren …) gebeurt op de school voorafgaand aan de inschrijving. Indien de gegevens niet kloppen op dusdanige manier dat daardoor het recht op inschrijving vervalt, wordt dit geval door de beheerders aan de ombudsdienst bezorgd, die vervolgens beslist wat er kan/moet gebeuren.
 • Voor eerstelijnsklachten kunnen ouders steeds terecht bij de beheerders. De beheerders leggen deze klachten, indien nodig, voor aan de ombudsdienst vooraleer de ouders door te verwijzen naar de Commissie inzake Leerlingenrechten.
 • Voorbereiding van de evaluatie van het centraal aanmeldingsregister voor de algemene vergadering met alle schoolbesturen en betrokken intermediaire organisaties. Op basis van de evaluatie worden eventuele punten van verbetering voorgesteld en doorgevoerd.
 • Indien de situatie zich voordoet dat twee gunstig gerangschikte kinderen door wissel beiden in hun eerste school van keuze zouden terechtkomen, dan kan de ombudsdienst deze wissel doorvoeren.

Wat heb ik nodig om mijn kind in te schrijven in de school ?

Gelieve volgende documenten mee te nemen bij de inschrijving:

 • Uw ticket voor inschrijving in de school
 • Indien u dit hebt ook de kids-ID
 • Uw identiteitskaart (de identiteitskaart van de ouder of voogd die inschrijft)
 • Indien van toepassing: een bewijs van het nieuwe domicilie-adres waarmee u aangemeld heeft, indien dit verschillend is van het huidige domicilie-adres
 • Indien van toepassing: een bewijs van het ontvangen van een schooltoelage

 

Kleuters worden ingeschreven per geboortejaar. Wat moet ik doen in het geval mijn kleuter een jaar blijft zitten/een jaar overslaat?

Neem contact op met de beheerder via ikganaarschool@meise.be.